Thứ sáu, 19/01/18 | 03:39 PM

Cập nhật:05:58:10 AM GMT

Bạn đang xem Văn bản pháp quy Trích các văn bản pháp quy

Trích các văn bản pháp quy

Danh sách Ban Thường vụ Khóa III

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM VIỆT NAM KHÓA III (2010 - 2015)

Đọc thêm...

Văn bản mới ban hành

I. Văn bản chính phủ ban hành:

1. Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  ngày 10 tháng 02 năm 2010 quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

Đọc thêm...

Chỉ thị của Bộ Chính trị

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Số: 42-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2010

CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Đọc thêm...

Thông báo: Về tình hình tiêu chảy cấp do khuẩn Tả tại Hải Dương

BỘ Y TẾ

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 532 /TB-DPMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2010

THÔNG BÁO

Về tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn Tả tại Hải Dương

Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế xin thông báo tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả tại Hải Dương như sau:

Đọc thêm...

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì CLVSATTP" năm 2010 - Phụ lục 2

HƯỚNG DẪN

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010”

(Kốm theo Kế hoạch số 04/BCĐTƯVSATTP ngày 22 tháng 02 năm 2010)

Căn cứ Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) năm 2010” và Kế hoạch số 01/BCĐTƯVSATTP ngày 12/01/2010 của Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương VSATTP về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm CLVSATTP năm 2010 (gọi tắt là hậu kiểm), Bộ Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về VSATTP hướng dẫn việc triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì CLVSATTP” năm 2010, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì CLVSATTP" năm 2010 - Phụ lục 1

HƯỚNG DẪN

Triển khai công tác tuyên truyền trong “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010

(Kèm theo Kế hoạch số 04/BCĐTƯVSATTP ngày 22 tháng 02 năm 2010)

I. Chủ đề của tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010:

Với mục đích huy động các thành phần xã hội tham gia vào công tác bảo đảm chất lượng VSATTP của doanh nghiệp trong việc ký kết bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm và ngộ độc thực phẩm, góp phần tạo dựng thương hiệu thực phẩm Việt Nam đặc sắc, đa dạng và an toàn; đảm bảo thực phẩm có chất lượng

Đọc thêm...

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì CLVSATTP" năm 2010

Thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo hàng năm tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” để huy động toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền, các đoàn thể tham gia vào việc lập lại trật tự, kỷ cương trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời căn cứ thực tế công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian qua và dự báo diễn biến năm 2010, Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” (CLVSATTP) năm 2010 sẽ được triển khai như sau:

Đọc thêm...

Trích kế hoạch: Triển khai chiến dịch tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

Hiện nay trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc (Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc…) đã xuất hiện một số bệnh nhân tiêu chảy cấp. Đây là một bệnh dịch nguy hiểm, dễ lây lan qua thực phẩm, dễ tử vong và gây bệnh dịch lớn. Để phòng chống có hiệu quả, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mỗi người và của cả cộng đồng, cần thực hiện 6 biện pháp an toàn thực phẩm sau:

Đọc thêm...

Quyết định: Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 – 2010

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 149/2007/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2007

Đọc thêm...

Quy định phân cấp & nhiệm vụ quản lý

Để các doanh nghiệp, cá nhân các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm hiểu rõ về cơ quan: Thẩm định điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, báo cáo tình hình ngộ độc thực phẩm khi xảy ra, kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm để tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, đăng ký quảng cáo thực phẩm…

Tạp chí TP&ĐS trích đáng Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về VSATTP trong ngành y tế kèm theo quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 09 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trích quyết định

Trang 1/2