Thứ năm, 22/02/18 | 09:10 AM

Cập nhật:05:58:10 AM GMT

Bạn đang xem Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Danh sách Ban Thường vụ Khóa III

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM VIỆT NAM KHÓA III (2010 - 2015)

Đọc thêm...

Văn bản mới ban hành

I. Văn bản chính phủ ban hành:

1. Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  ngày 10 tháng 02 năm 2010 quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

Đọc thêm...

Chỉ thị của Bộ Chính trị

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Số: 42-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2010

CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Đọc thêm...

Thông báo: Về tình hình tiêu chảy cấp do khuẩn Tả tại Hải Dương

BỘ Y TẾ

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 532 /TB-DPMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2010

THÔNG BÁO

Về tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn Tả tại Hải Dương

Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế xin thông báo tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả tại Hải Dương như sau:

Đọc thêm...

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì CLVSATTP" năm 2010 - Phụ lục 2

HƯỚNG DẪN

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010”

(Kốm theo Kế hoạch số 04/BCĐTƯVSATTP ngày 22 tháng 02 năm 2010)

Căn cứ Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) năm 2010” và Kế hoạch số 01/BCĐTƯVSATTP ngày 12/01/2010 của Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương VSATTP về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm CLVSATTP năm 2010 (gọi tắt là hậu kiểm), Bộ Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về VSATTP hướng dẫn việc triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì CLVSATTP” năm 2010, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì CLVSATTP" năm 2010 - Phụ lục 1

HƯỚNG DẪN

Triển khai công tác tuyên truyền trong “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010

(Kèm theo Kế hoạch số 04/BCĐTƯVSATTP ngày 22 tháng 02 năm 2010)

I. Chủ đề của tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010:

Với mục đích huy động các thành phần xã hội tham gia vào công tác bảo đảm chất lượng VSATTP của doanh nghiệp trong việc ký kết bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm và ngộ độc thực phẩm, góp phần tạo dựng thương hiệu thực phẩm Việt Nam đặc sắc, đa dạng và an toàn; đảm bảo thực phẩm có chất lượng

Đọc thêm...

Trang 1/2